+31(0)513-460268 | info@eco200.nl

Commentaren uit de branche

Fred van den Brink | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over ECO200 is goed nagedacht
Fred van den Brink

Met een bijdrage van ruim één miljoen euro was het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een belangrijke partner in het demonstratieproject rond ECO200. “De stap van innovatie naar marktintroductie is vaak lastig”, legt Fred van den Brink uit, adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). “Nieuwe technieken zijn doorgaans duurder in aanschaf. En ondernemers moeten soms rekening houden met additionele kosten. Dat soort zaken remt de ontwikkeling.”

En dat was precies het doel van het Demonstratieproject Energie-Innovatie (DEI): een veelbelovende, energie-efficiënte techniek een duwtje in de rug geven. “Want na opschaling zie je toepassingen goedkoper worden. En daarmee interessant voor een grotere groep ondernemers.” In 2014 zette RVO het licht op groen voor het DEI-project waarmee vijftien melkveebedrijven overstapten naar een nieuwe manier van melk koelen.

De steun vanuit EZK en RVO als uitvoerder is een uitvloeisel van de ambitie van de Nederlandse overheid om in hoog tempo over te schakelen op duurzame bronnen van energie (zon, wind, aardwarmte, biomassa). Met als uiteindelijke doel: een verlaging van de uitstoot van CO2. Van den Brink. “Ook de agrarische sector moet minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. De glastuinbouw heeft dat goed begrepen en is heel actief op dat punt. Daar ondersteunen we al veel initiatieven.” Ook in de veehouderij zijn de potenties groot, aldus Van den Brink. “Mestvergisting is bijvoorbeeld een interessante techniek.” Ook ECO200 past in het rijtje. Het combineert drie eigenschappen: energiebesparing, benutting van melkwarmte als energiebron én vervanging van schadelijke koudemiddelen door milieuvriendelijkere alternatieven. Kennisoverdracht is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor steun van EZK en RVO. “Daar is binnen dit project veel aandacht aan besteed.”

Wat betreft gebruik van koudemiddelen kunnen melkveebedrijven nog stappen zetten, aldus Van den Brink. “Op veel melkveebedrijven is de koelinstallatie een sluitpost. Installaties draaien vaak nog op HFK’s die schadelijk zijn voor het milieu.” Ondertussen schakelen veel koel- en vrieshuizen en supermarkten wél massaal over op alternatieven zoals ammoniak of CO2. “Dat wordt ook afgedwongen door Europa met strenge regelgeving. Daar hebben melkveehouders ook mee te maken.”

Van den Brink noemt ECO200 ‘een mooie, heel verduurzamende techniek’. “Er is goed over het systeem nagedacht. Het ziet er allemaal strak uit.” Hij bezocht de afgelopen jaren een aantal deelnemers. “Het bijzondere van ECO200 vind ik de koppeling met de gebouwde omgeving. ECO200 spaart energie door warmtelevering aan onder meer stallen en woonhuis. Die combinatie van energiebesparing en warmtelevering is uniek op het boerenbedrijf.”